สามารถปลูกผักและสร้างธุรกิจได้

การงานอาชีพ 3 ระดับชั้น ม.3 เรียนในภาคเรียนที่ 2 

เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการงานอาชีพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ งานช่าง งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานอาหาร งานธุรกิจ และงานอื่นๆที่นักเรียนสนใจ