พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติไทย มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม