- สมดุลพลังงานของโลก

- การหมุนเวียนของอากาศบนโลก

- การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร

- การเกิดเมฆ

- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

- ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยากับการใช้ประโยชน