-ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
-อะตอมและสมบัติของธาตุ
-พันธะเคมี